A fasizmus lényege, jellemzői

A fasizmus lényege, jellemzői

 

A fasizmus lényege: Nem az eredete a fontos, hanem a történelmi tapasztalatok alapján a hitleri fasizmus, mint alapvető társadalmi emberi jelenség a meghatározó a besorolásnál. Így a hitleri fasizmus az alap fasizmus, a minta. Az ehhez hasonló jelenségek legfontosabb tulajdonságait tartalmazó minta. A fasizmus erkölcse a jobboldal következetes szélsőségesen agresszív formája. A fasizmus így a szélsőjobboldal.

„Az első fasiszta jellegű mozgalmak Olaszországban jelentek meg az első világháború idején, kombinálva a baloldali és jobboldali mozgalmi jegyeket, szembeszállva a szocializmussal, a kommunizmussal, a liberális demokráciával és számos esetben a hagyományos jobboldali polgári konzervativizmussal is. Bár a fasizmust hagyományosan a bal-jobb politikai paletta szélső jobboldalára helyezik, maguk a fasiszták és a kutatók egy része nem tartja megfelelőnek ezt a besorolást. A második világháború alatt és után a fasizmus már egyértelműen pejoratív értelmet kapott, ezért gyakorlatilag nem maradt olyan politikai párt, amely nyíltan fasisztának nevezné magát. A fasizmussal ideológiai rokonságot mutató szélsőjobboldali pártokat politikai ellenfeleik időnként neofasisztának nevezik.” – Wikipédia

A tudományosan megismert természeti és társadalmi törvények nem attól érvényesek, hogy ki fogalmazta meg, mert azok az emberi tudat nélkül is léteznek. Tehát nem az számít melyik nép, nemzet, faj tudósai jöttek rá a világ törvényeire, hanem az, hogy megállják-e a helyüket a gyakorlatban. Nem Marx, Engels, Lenin, Sztálin, Mao nemzetisége a fontos a társadalmi törvények tudományos megfogalmazásában, hanem az, hogy igazat állítanak vagy nem. Így igaz ez a dialektikus és történelmi materializmus esetében is. Newton törvényei igazak, de Einstein továbbfejlesztette, kiterjesztette, így fejlődik a tudományos megismerés. A klasszikusok tudományos munkája által megalkotott társadalmi törvények a gyakorlatban szerzett tapasztalatokkal bővülve fejlődnek, de az alapgondolatok érvényesek maradnak. Ezekre, míg a kapitalizmus, az kapitalizmus mindig alapozhatunk a jelenlegi állapotok megértésében is.

jobboldaliság, a kapitalizmus, a fasizmus egymástól el nem választhatók. Fontos jellemzőjük a felsőbbrendűség, mint jobboldali alaptulajdonság. A hazafiság, család, nemzet, rend fontosságát hirdetik, de a kapitalizmusban és fasizmusban is a legfontosabb a profit, az üzlet, a pénz. A kapitalizmus a proletárokat a csőcselék színvonalra zülleszti, hogy így az öntudatlan, a valódi érdekeiken nem gondolkodó embereken uralkodjanak a profit megszerzése céljából, aki pedig erre vetemedik, azt üldözik. A fasizmus a felsőbbrendűség nevében még gyilkol is, de a célja szintén a profit, minden egyéb csak demagógia, szemfényvesztés.

„A kapitalizmus vagy piacgazdaság olyan gazdasági rendszer, amelyben a termelési tényezők többségében magántulajdonban vannak, miket haszon elérésének céljából működtetnek.” – Wikipédia

A kapitalizmus gazdasági társadalmi rendszer alapvető célja és mozgatója a minél nagyobb profi elérése a tőkés vállalkozóknak. A tőkés vállalkozók tulajdonában lévő termelőeszköz lehetőség és a verseny miatt egyben kényszer is a proletárok kizsákmányolására és ez vezet az élősködésre. A kapitalizmusban a gazdasági kényszer miatt kialakul a felsőbbrendű tőkés úr és a proletár bérrabszolga viszony, ami alárendelt emberi kapcsolat, így embertelen, az emberi és polgári jogokat korlátozza a gazdasági és a politikai hatalom útján. A gazdasági hatalom a tőkés vállalkozókat a politikai hatalomba segíti és fordítva, a proletárokat kizárja, így a teljes hatalom birtokában a tőkés vállalkozók érdekei a meghatározók a proletár bérrabszolgákkal szemben, akik nem is részei a hatalomnak, így ez diktatórikus viszony a polgári „demokrácia” keretében. Lényegében a kapitalista gazdasági modell a működési módja a totális diktatórikus változatának, a fasizmusnak is, ami az emberi és polgári jogokat súlyosan korlátozza vagy eltiporja.

„A jobboldal azon politikai eszmék, ideológiák csoportja, melyek fő jellemzője a társadalom hierarchikus felépítésének elfogadása, az emberek közötti társadalmi és anyagi egyenlőtlenség adottságként kezelése és helyeslése.” – Wikipédia

A jobboldali erkölcsű emberek defektes gondolkodása az embertelen felsőbbrendűség alapján természetesnek tarja a szolgaságot, kizsákmányolást, más népek, fajok feletti felsőbbrendűséget, az ezeket szolgáló diktatórikus tekintélyuralmi életformát, a dolgozó emberek kirekesztését a törvényhozásból. Így természetesnek tarja a társadalom megosztottságát urakra és az őket kiszolgáló szolgákra. Ezzel támogatja az alacsonyabb rendű emberi társadalmi forma megvalósítását, ami az emberré válás útját akadályozza, ezért reakciós és visszafejlődést valósít meg az ember állati eredetéhez. Az így gondolkodók világnézete felszínes idealista embertelen reakciós világnézet, demagóg politikusok imádatával, gyűlöletkeltéssel valamilyen nép, faj, társadalmi osztállyal szemben, ezért ellenzik a valóságra épülő emberséges, materialista, marxista, internacionalista világképet és a középkori állapotokat sírják vissza. A jobboldal hívei elítélik és üldözik a kapitalista és a fasiszta erkölcs ellen fellépő haladó nézetű kommunista embereket. Az emberiség fennmaradásáért folytatott harca a kommunistáknak a jobboldali erkölcs felszámolását jelenti.

A fasizmus gazdasági és politikai osztályalapja a kapitalizmus, ezért a kommunisták harca a kapitalizmus és a fasizmus ellen is folyik. A harc a kapitalisták, fasiszták és kommunisták között világméretekben zajlik. Mivel a kapitalizmus és a fasizmus embertelen társadalmi rendszer, ezért a győzelmük az emberiség végét jelenti, az embertelenséget. Csak a kommunisták menthetik meg a világot az embertelen fasizmustól, kapitalizmustól. A jobboldali nézetűek az embertelenséget csak akkor nem szeretik, ha az ellenük irányul, de ez természetes is. Így a kommunisták sem szertik és nehezen tűrik az embertelen kapitalista és fasiszta jobboldali erkölcsű politikát, ezért harcolnak ellen, ami háború és harcuk az emberiség fennmaradásáért folyik.

A jobboldaliság lényege a felsőbbrendűség és a felsőbbrendűség jogán a kizsákmányolás, ami a kapitalizmus és a fasizmus alapvető gazdasági célja, az így megszerzett profit a felsőbbrendűség jogán biztosítja az élősködést. Végül is a jobboldaliság alapvető célja nem más, mint az emberek feletti uralom anyagi haszonért. A hazaszeretet, a család, a nemzet, a rend nem igazi jobboldali érték, hiába ezt vallják, a nép, a dolgozók nyomora őket valójában nem érdekli, ez csak demagóg hazugság. Mert, akinek felsőbbrendű világnézete van a saját nemzetének tagjai iránt, és az a célja hogy nemzettársain élősködjön, az nem lehet hazafi. Aki felsőbbrendű elvei alapján jogosnak véli, hogy a saját és más nemzeteken élősködjön, az még az ember megnevezést sem érdemli meg. Mivel ezek a tulajdonságok a kapitalizmusra és a fasizmusra is jellemzőek, ezért ezek jobboldali embertelen élősködő társadalmi formák.

Tehát a kapitalizmus, a fasizmus és a jobboldaliság tulajdonképpen elválaszthatatlan édestestvérek, a kapitalista gazdaság működési modellje alapján az emberi és polgári jogok korlátozói vagy szélsőséges formában az eltiprói, így az alacsonyabb rendű társadalmi életforma megtestesítői. Felsőbbrendűségre alapuló világnézetük szerint érdekeltek a világméretű nemzeti, faji, társadalmi osztály alapú elkülönülésben. Ezek alapján a gyűlölködésben, a dolgozók és nemzetek szolgaságában és kizsákmányolásában és az erre alapuló élősködésben. A jobboldal harcol a világ dolgozónépei összefogásának megakadályozásáért, ami a valódi demokrácia elleni háború. Így érdekeltek a fejlődésben lemaradt emberekkel, népekkel szembeni felsőbbrendűségben és az elmaradottságuk kihasználásában, emberi módon segíteni a fejlődésükben nem akarnak a rászorulóknak, erkölcsük ezt nem teszi lehetővé. Az erkölcsük alapja az erősebb uralkodj a gyengébben, hasonlóan, mit az állatvilágban. Néha a lelkiismeretük megnyugtatására, odavetnek egy kis jótékonyságot az általuk kizsákmányoltaknak vagy megnyomorítottaknak. És ez a szemlélet egyenes út a fasizmushoz, ha túl erős a proletárok összefogása, az ok pedig bármi hazugság lehet.

„A fasizmus a radikális, tekintélyuralmi nacionalizmusnak a 20. század első felében Európa egy sor országában megjelent formája. Nevét az olasz változatáról, a legkorábban kialakult olasz fasizmusról kapta.” – Wikipédia

A fasizmus jellemzője: A kapitalizmus gazdasági modellje alapjain működő szélsőségesen agresszív jobboldali világnézetűek totális diktatúrája, tekintélyuralma, önkényuralma, a jobboldaliság következetes megvalósítása, a kapitalisták menekülése a kommunizmus térnyerése elöl. Tulajdonsága a felsőbbrendűség, kizsákmányolás, élősködés, szélsőséges nacionalizmus, sovinizmus, totális diktatúra vagy tekintélyuralom, reakciós agresszív idealista világnézet, a haladó gondolkodók, a kommunisták üldözése, kiirtása. A fasizmus bármely nemzet vagy fajnál megjelenhet, és akár Hitler is lehet a példakép, a minta, még akkor is, ha régebben ők voltak az áldozatai. Tulajdonságai megtalálhatók a régi korok társadalmaiban is, így a rabszolgatartó és a feudalizmusban is, mint a felsőbbrendűség, totális diktatúra, tekintélyuralom vagy önkényuralom, kizsákmányolás, élősködés, a haladó gondolkodók üldözése, kiirtása.

A fajelméletet, a jobboldaliságtól örökölt jellemzőt, a fasizmus nem minden formája alkalmazza, csak ha szüksége van rá. A fasizmus hitleri változata keményen, a népirtás szintjén alkalmazta a fajelméletet, a Mussolini féle, pedig nem, de ettől még mindegyikre jellemző volt a kapitalizmus keretében működő totális diktatúra a dolgozók, a nemzetek elnyomására, kizsákmányolására, szélsőséges nacionalizmus, sovinizmus, és ebben hasonlít a Horthy fasizmusra, bár Horthynak nem volt hatalma idegen nemzeteken élősködni, inkább rajta élősködtek a fasiszta cimborái a magyar nép kárára.

A fasizmus tulajdonságaira hasonlító jelenségek manapság is megtalálhatók. Az eddigi legbrutálisabb megjelenése a hitleri forma volt. A hitleri fasizmust felváltotta Amerika vezetésével az új típusú kapitalizmus, ami szintén világhatalomra törekvő, de nem olyan látványosan brutális, a céljai és módszerei azonban nagyon hasonlóak a fasiszta mintára. Uralkodni, kizsákmányolni, élősködni más nemzetek és a dolgozó társadalmi osztályok felett profit szerzés céljából, ami a gazdasági, katonai hatalmával megvalósuló imperializmus továbbfejlődése. Így ez csak „mosolygó fasizmus” a „Népfelséget” mosolyogva hazudó, a polgári „demokrácia” áldemokratikus, a többséget a hatalomból kizáró, így diktatórikus formában megvalósuló, a nép, nemzetek, dolgozó osztályok felett felsőbbrendűként a jogos kizsákmányolást megvalósító „demokrácia”.

Így manapság az elfajzott kapitalizmus a fasizmus céljait a polgári „demokrácia” keretében a „mosolygó fasizmus” valósítja meg, ahol parlament és választások is vannak, de a dolgozóknak nincsenek képviselőik. Az államhatalom és a médiumok szinte totális birtoklásával minden valódi demokrácia megvalósítását hatékonyan megakadályoznak. Amíg ez a módszer működik, és a profit gyarapodik, a tőkések tudnak uralkodni a dolgozók felett, addig miért is változtatnának. Ez a bevált módszer a „demokrácia” álcája mögött megbújó „mosolygó fasizmus” valójában a kapitalizmusban totális diktatúra és így lehet fasizmusnak is nevezni, még akkor is, ha a koncentrációs táborok nincsenek, mert nincs rá szükség.

A fasizmusnak Dimitrov-féle meghatározása,,A fasizmus a finánctőke legreakciósabb, legagresszívabb,legsovinisztább csoportjainak nyílt terrorisztikus diktatúrája!”

A hitleri fasizmus idejének fasizmus meghatározása az amerikai stafétabot átvétellel kisé módosult a „mosolygó fasizmusra”, ami már a polgári „demokrácia” keretében is kitűnően működikMár nem nyílt, hanem a polgári „demokrácia” álcája alatt megvalósuló totális diktatúra, a kapitalista világ-elit uralma a világ népei felett. Egyre kevésbé a nemzeti és faji felsőbbrendűsége a meghatározója, mert a multinacionális világméretű vállalatok föld méretekben érdekeltek a kizsákmányolásban. A nemzeti és faji ellentétek még a nem teljesen világméretűvé válásuk maradványa, de ugyanúgy kimutatja időnként az eredeti hitleri fasiszta módszereit. A neofasizmus így a „mosolygó fasizmus” vetélytársa lett, de azért ha kell, összetartanak az emberséges nézeteket hirdetőkkel és kommunistákkal szemben.

Az Amerika vezette „mosolygó fasizmus” háborúi 1945-től megközelíti a hitleri fasizmus népirtását. Koreai és a vietnámi háború már a „mosolygó fasizmus” harca volt az antifasiszta Kínával és a Szovjetunióval, amit az antifasiszták sikeresen megnyertek, és ez akár 20 millió ember kiirtásával járt. A Szovjetuniót viszont a „mosolygó fasizmus” sikeresen legyőzte. De a siker nem teljes és már fordul a történelem kereke megint előre, ha lassan és furcsán is.

Amerika vezette népirtó háborúk áldozatai 1945-től:
Korea: 3-10 millió, Vietnám: 3-10 millió, Afganisztán 1,2 millió, Irak 1 millió, Jugoszlávia: 0,3 millió Szíria 0,5 millió, stb., A „mosolygó fasizmus” népirtásának száma elérheti a több 10 milliót is. A kapitalizmus áldozatainak száma, pedig az 1 milliárdot meghaladja, és ez a jobboldaliság bűne, igazi népírás pénzért.

A modern fasizmusban egyre inkább a föld méretekben megosztott világ a jellemzője, így szétválik a világ a dolgozókra és a felsőbbrendű kizsákmányolókra. Az emberiség világméretű megosztottsága kizsákmányolókra és dolgozókra, a totális „mosolygó-fasiszta” diktatúra megvalósulásának eredménye. A következő lépcsőfok a robotok világméretű elterjedésével a dolgozó osztályok megszűnése lehet. A jobboldaliság, kapitalizmus, fasizmus felsőbbrendűsége ebben az esetben katasztrofális lehet az emberiségre nézve, a felesleges több milliárd ember kiirtása.

A Horthy-fasizmus is bővelkedett a fasizmus jellemzőivel, úgymint: A feudális maradványokat őrző lassan fejlődő kapitalista osztály felsőbbrendűsége – nagyságos, tekintetes, méltóságos, hercegek, grófok stb.. A dolgozók kizsákmányolása, elnyomása, szolgasorban tartása és a rajtuk való élősködés. Ennek kivitelezésére reakciós idealista világnézetek terjesztése. Szélsőséges nacionalizmussal egybeforrott soviniszta politika megvalósítása, a környező népekkel szembeni ellenséges viszony kialakítása Trianon miatt, ami az úri osztály bűne volt, de a nép szenvedte és szenvedi meg. Fajüldözés, a zsidók, cigányok emberi és polgári jogainak korlátozása, végül Szálasival a kiirtása. A zsidótörvények megalkotása és ennek a nép általi passzív eltűrése érdekében félrevezetés, a félelemkeltés, az ellene fellépők emberséges haladó nézetinek elnyomása. A haladó gondolkodók, a dolgozók érdekeit képviselő kommunisták üldözése, kiirtása. Tekintélyuralom és diktatúra a dolgozókkal szemben. A dolgozóknak nem volt képviselője a törvényhozásban, az úri osztályt képviselők hozták a törvényeket saját érdekükben a dolgozó osztályok elnyomására és a kizsákmányolás biztosítására. A klasszikus fasisztákkal, Hitlerrel, Mussolinival való elvbarátság, szövetség, a fasiszták szövetsége. A fasizmus elfogadását jelenti a Horthy-fasizmus tisztelete, imádása, ami a mai magyar reakciós fasiszták ismérve.

 

A jobboldaliság, a kapitalizmus és a fasizmus fő ellensége a szocializmus és a kommunizmus, ami a valódi baloldali, a népi demokrácia keretiben valósul meg. A népi demokrácia a többség, a dolgozók számára demokrácia, a jobboldaliság, a kapitalizmus és a fasizmus számára pedig diktatúra.

SaLa

Hozzászólások:

Loading ...