https://karpataljalap.net/?q=node%2F41882&fbclid=IwAR1GpJZLLmmPSA6T6xNGJkB8qgCRD_yKZqC3IvL4qsUCpw5_lFc9sEDv9PI

  1. november 14., 19:11 , 930. szám

Furcsa törvénytervezet jelent meg minap a Legfelső Tanácsban. A dokumentum a semmitmondó A polgárok választói jogainak gyakorlására vonatkozó egyes törvényi rendelkezések módosításáról címet viseli, ám valójában egy olyan tervezetről van szó, amely megfosztaná választójogától a többes állampolgárokat.

A kisebbik kormánypárt, a Narodnij front (NF, Népi Front) hat képviselője által jegyzett tervezetnek, amely megtalálható a Rada hivatalos weboldalán

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64897), mindjárt az első pontja a Büntetőtörvénykönyv 158-3-as cikkelyének kiegészítését javasolja, miáltal büntethetővé válna, ha a 18. életévét betöltő ukrán állampolgár nem tájékoztatja az illetékes hatóságokat arról, hogy az ukrán mellé önként felvette egy másik ország állampolgárságát is. A tervezet ezt a tényállást legfeljebb az adózatlan minimális jövedelem (17 hrivnya) ötvenszeresének (850 hrivnya) megfelelő bírsággal, vagy legfeljebb nyolcvan óra közmunkával, vagy egy évig terjedő javító munkával rendelné büntetni. Látható, hogy a büntetési tételek nem kritikusan súlyosak, viszont a jogalkotó ezzel bűncselekménynek minősítené a többes állampolgárság elhallgatását, s bűnözővé degradálná azt, aki így tesz.

Módosítani javasolják Az Ukrajna állampolgárságáról szóló törvény 19. cikkelye 1. pontjának második bekezdését is oly módon, hogy az kötelezze a 18. életévét betöltött ukrán polgárt, 10 napon belül tájékoztassa egy másik ország állampolgárságának felvételéről az illetékes ukrán hatóságokat vagy diplomáciai képviseleteket.

Több ponton is módosítanák a kormánypárti honatyák Az Ukrajna népképviselőinek megválasztásáról elnevezésű törvényt. A 2. cikkely második pontját oly módon egészítenék ki, hogy az a szavazati jog gyakorlásának feltételéül szabná – a szavazókörzeti szavazói névjegyzékbe történő felvétel mellett –, hogy a választópolgár ne rendelkezzék más állampolgársággal az ukránon kívül.

A 9. cikkely 1. pontjában a megválaszthatóság feltételéül szabnák a 21. életév betöltése mellett, hogy az ukrán polgár ne rendelkezzék más ország állampolgárságával.

A 60. cikkely 1. pontjának 3. alpontja kimondaná, hogy elutasítható annak a képviselőjelöltnek a bejegyzése, aki nem mond le más ország állampolgárságáról.

A 61. cikkely 5. pontja 3. alpontjának javasolt kiegészítése értelmében a Központi Választási Bizottság határoz a képviselőjelölt bejegyzésének megszüntetéséről, amennyiben az nem mond le más ország állampolgárságáról.

Az Ukrajna elnökének megválasztásáról szóló törvény 2. cikkelyének 1. pontját oly módon javasolják kiegészíteni, hogy az lehetetlenné tegye a szavazást az elnökválasztáson azok számára, akik más ország állampolgárságával is rendelkeznek az ukrán mellett.

A 9. cikkely 1. pontjának kiegészítése az elnökké választhatóságot is attól teszi függővé, rendelkezik-e a polgár más ország állampolgárságával, vagy sem.

Az 56. cikkely 1. pontjának 3. alpontja kimondaná, hogy a Központi Választási Bizottság kizárhatja azt az elnökjelöltet, aki nem mond le más állampolgárságáról.

Emellett A választók állami nyilvántartásáról című törvény kötelezné a nyilvántartást vezető illetékeseket, hogy tartsák nyilván a szavazópolgárok adatai között, mikor vették fel más ország állampolgárságát, illetve mikor mondtak le arról.

Végül a törvénytervezet záró rendelkezéseinek 2. pontja kimondja, hogy nem vonhatók felelősségre e jogszabály alapján azok a polgárok, akik még a hatályba lépése előtt vették fel önként egy másik ország állampolgárságát, amennyiben a hatályba lépés napjától számított két hónapon belül lemondanak a többes állampolgárságról, vagy a jogszabályok által előírt módon bejelentik ezt az illetékes hatóságoknak.

Mint látható, a törvény célja kettős. Egyfelől büntetőjogi felelősségre vonást vezetne be a többes állampolgárságnak a hatóságok előli eltitkolásáért, másfelől megfosztaná a választáshoz és a megválaszthatósághoz való alkotmányos joguktól azokat, akik az ukrán mellett más országok állampolgárságával is rendelkeznek.

Az elmúlt hetekben Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter több ízben is sürgette, induljon társadalmi párbeszéd a többes állampolgárságról Ukrajnában. A kisebbik kormánypárt képviselői által a napokban benyújtott, fentebb ismertetett törvénytervezet azonban arról tanúskodik, hogy a kormányerők soraiban nem alakult ki egységes álláspont ennek a párbeszédnek a szükségességéről, vagy – ami valószínűbb – Klimkin megnyilatkozásai nem egyebek porhintésnél, miközben a hatóságok valójában a kettős állampolgárok megbüntetésén és jogaik korlátozásán ügyködnek.

(ntk)