Bár meg­nyug­ta­tó­nak tűnik a hely­zet Lí­bi­á­ban, messze még a tar­tós meg­ol­dás, és egy ta­nul­mány sze­rint nem zár­ható ki, hogy újabb mig­ráns­hul­lám in­dul­hat el — ol­vas­ható a Mig­rá­ció­ku­tató In­té­zet elem­zé­sé­ben, ame­lyet a Szá­zad­vég Ala­pít­vány szer­dán jut­ta­tott el az MTI-hez. A tanulmány szerint tartani lehet attól, hogy az év közepére ígért választások inkább növelni fogják a feszültséget, semmint megoldást hoznának. Mindez pedig a Líbián keresztül Európába érkező migráció újbóli felerősödésével fenyeget. A fegyveres milíciák lefegyverzése és a líbiai háborús gazdaság felszámolása nélkül nem lesz béke az országban. Ám egyetlen szereplőnek sincs ereje ahhoz, hogy egyesítse az országot, viszont rengeteg olyan szereplő van, amely alá tudja ásni a stabilitást.